Obsah

Vítejte v registru oznámení obce Býšť.


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři Obce Býšť v oblasti územní samosprávy podle zákona o střetu zájmů jsou:

  • starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce uvolněni
  • vedoucí úředník územně samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a darech a závazcích vzniká veřejnému funkcionáři nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen registr) je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán v písemné a elektronické podobě. Evidenčním orgánem Obce Býšť je tajemnice obecního úřadu. 

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán,
2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje
     a) jméno žadatele,
     b) příjmení žadatele,
     c) rodné číslo žadatele,
     d) místo trvalého pobytu žadatele,

3) po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),

4) zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce test.centralni-adresa.net v rubrice „přístup do registru“.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 odst. 2 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle §13 odst. 4.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.